Autodemontagebedrijven

KZD certificatieschema

De norm is verdeeld in 3 modules die onder één certificatieschema vallen.

KZD* vormt het basisniveau. Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD*, voldoen aan relevante wettelijke voorschriften en eisen (milieuvergunning, arbo etc.) die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn, alsmede aan specifieke eisen op het gebied van materiaalrecycling. Bovendien hebben deze bedrijven een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces. ARN eist van haar contractanten en Stiba van haar leden dat zij gecertificeerd zijn volgens minimaal KZD*.

KZD** bestaat uit KZD* met een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZD** aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen. Alle geleverde onderdelen worden geacht te zijn visueel getoetst op functionaliteit. Van enkele essentiële onderdelen (motorblok, startmotor, boardcomputer e.d.) wordt in deze module herleidbaarheid geëist ten behoeve van fraudebestrijding en vaststelling van het exacte type onderdeel. Bovendien worden vanaf deze module garantie- en leveringsvoorwaarden gehanteerd. KZD** bedrijven demonteren verantwoord voertuigwrakken en richten hun gebruikte onderdelenverkoop vooral op de regionale markt (particulieren en garages).

KZD*** bestaat uit KZD** met een aantal aanvullingen en vormt het hoogste niveau. Het omvat alle eisen die momenteel onder meer door Stiba in het kader van de Stiba Garant Erkenning, alsmede Achmea in het kader van de Groene Polis, worden vereist. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een onderdeel, maar kunnen voor een carrosserie-onderdeel ook de kwaliteit aangeven middels de zgn. classificatie. Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Bedrijven uit deze module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers (op bestelling) voor marktpartijen als importeurs, dealers, verzekeraars etc.

Geldigheidsduur

Een certificaat wordt door de certificerende instantie voor 3 jaar afgegeven. Dat wil zeggen dat iedere 3 jaar een volledige certificatieaudit plaatsvindt. De 1e en 2e-opvolgingsaudits vinden 1 jaar ± 2 maanden respectievelijk 2 jaar ± 2 maanden na de initiële audit plaats. De her-verleningsaudit vindt tenminste 2 maanden vóór het aflopen van het certificaat plaats.

Aan het einde van de geldigheidsperiode (3 jaar) wordt de certificatieprocedure opnieuw doorlopen, waarna opnieuw een geldigheidsperiode van drie jaar ingaat.

Documenten downloaden (.pdf)

*De norm KwaliteitsZorg Demontage versie 1.5 KZD*, KZD** en KZD*** (24 april 2013) en het bijbehorende certificatieschema KZD versie 12 (24 april 2013) zijn alleen geldig met Addendum KZD scope versie 3 (1 december 2016).

Om pdf documenten te kunnen openen heeft u het gratis programma Acrobat Reader nodig.